Наукова діяльність

     Сучасні наукові напрямки кафедри - це подальше вивчення умов та розробка профілактичних програм щодо розвитку хронічної бронхолегеневої патології у дітей та підлітків на тлі різних факторів ризику та коморбідних станів, зокрема аспіраційного синдрому, бронхолегеневої дисплазії, тютюнопаління. 

    В науково-дослідних  роботах К.Д. Дуки та С.І. Ільченко вперше в Україні розглядаються питання трансформації бронхолегеневої дисплазії у дітей в  різні форми хронічних бронхітів та хронічну обструктивну хворобу легень, розробляються програми індивідуальної профілактики.

    Співробітники кафедри приймають активну  участь щодо вивчення впливу агресивного тютюнопаління підлітків на функцію їх легень та можливість формування ХОЗЛ в молодому віці при наявності генетичної схильності ( в рамках спільного проекту з Інститутом спадкової патології НАМН України м. Львів).

    Ще одним напрямком діяльності кафедри є вивчення проблем ранньої діагностики, лікування та можливостей покращення якості життя дітей з муковісцидозом. Під керівництвом проф. С.І. Ільченко на клінічній базі оранізовано школу для батьків дітей хворих на муковісцидоз. Ведеться активна співпраця з іноземними фахівцями з питань  муковісцидозу (Великобританія, Польща, Угорщина, Росія, Грузія).

    Кафедра є одним з центрів  проведення клінічних випробувань нових лікарських засобів в рамках міжнародних проектів, зокрема лікування бронхіальної астми, муковісцидозу, алергічних захворювань у дітей, патології нирок та серця.

    На 2017-2021 роки запланована НДР кафедри пропедевтики дитячих хвороб і кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології «Бронхіти у дітей з коморбідними станами: клінічний перебіг та їх сучасна етіологія».

№ держреєстрації 0116U004962

Термін виконання: 01.2017-11.2021

Наукові керівники: д. мед. наук, професор С.І. Ільченко,

д. мед. наук, професор Д.О. Степанський

Відповідальний виконавець: доцент Т.В. Ярошевська

           Запланована НДР передбачає розкриття шляхів підвищення ефективності діагностики, профілактики та прогнозування перебігу бронхітів у дітей за наявності коморбідних станів: дисфагії і гастроезофагеального рефлюксу (ГЕР), що веде до хронічної мікроаспіірації. Вивчення мікробіологічного стану мікробіома у дітей з хронічною мікроаспірацією є запорукою раціонального вибору ефективної антибактеріальної терапії. Затяжний перебіг бронхітів, можливість трансформації  в рецидивуючі та хронічні форми з незворотними функціональними та морфологічними порущеннями може бути пов’язаним з наявністю одного або декількох коморбідних станів.  Патогенетичний вплив цих станів на тяжкість та прогноз перебігу бронхітів у дітей потребує уточнення. Особливий інтерес має наявність хронічної мікроаспіірації, гіподіагностика якої у дітей на сьогодні існує і це доведено в окремих наукових дослідженнях.

 Формування біоплівок на слизових оболонках здорових і хворих людей впливає на перебіг патогенних процесів і імунологічні реакції макроорганізмів. В цьому плані, при перебігу бронхітів у дітей з перинатальною патологією, синдромом мікроаспірації, дисбіозом мікрофлори респіраторного тракту дуже важливо вивчити закономірності змін у мікробіоценозах, визначити персистентні аутосимбіонти і транзиторні умовно-патогенні і патогенні мікроорганізми, їх чутливість до антибактеріальних препаратів з метою  профілактики і лікування цих хвороб.

 В цілому, щорічно публікується понад 30 наукових статей у фахових наукових виданнях України.  Співробітники виступають з доповідями на міжнародних та українських форумах: науково-практичних конференціях, конгресах.

 Кафедра пропедевтики дитячих хвороб приймає участь у міжнародних дослідженнях з вивчення ефективності та безпеки сучасних лікарських засобів в педіатричній практиці.

            Сертифікати GCP мають: зав. Кафедри, професор, д.мед.н. Ільченко С.І., професор, д.мед.н. Чергінець В.І., доцент, к.мед.н. Ярошевська Т.В., доцент, к.мед.н. Коренюк О.С., доцент, к.мед.н. Фіалковська А.О.

            На кафедрі постійно діє гурток студентського наукового товариства. Студенти приймають активну участь в студентських конференціях , де займають призові місця.

  

  

       Підготовка науково-педагогічних кадрів

      На кафедрі виконується:

      Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії:

      «Клініко-функціональна характеристика синдрому зригування у дітей раннього віку » - аспірант кафедри  Можейко Т.В.

      Науковий керівник: зав. кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ « Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професор  Ільченко С.І.

 

      Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії:

      «Персоніфікований підхід до інгаляційної терапії гіпертонічними розчинами хлориду натрію у дітей з муковісцидозом в залежності від бронхіальної чутливості » - асистент кафедри  Скрябіна К.В.

      Науковий керівник: зав. кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ « Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., професор  Ільченко С.І.

 

 

ć
Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи,
27 лют. 2020 р., 04:23
ć
Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи,
27 лют. 2020 р., 04:16
ć
Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи,
27 лют. 2020 р., 04:21
ć
Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи,
27 лют. 2020 р., 04:18
ć
Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи,
27 лют. 2020 р., 04:17
Comments