Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

Викладання педіатрії, як клінічної дисципліни, у вищому медичному навчальному закладі розпочинається з курсу пропедевтики дитячих хвороб - «азбуки педіатрії».  Це перша клінічна кафедра, на якій студент отримує початкову професійну підготовку з питань педіатрії. Як відомо, якість діагностичного мислення визначається його логічною спрямованістю та обґрунтованістю. Сьогодні найбільш простим і доступним шляхом підвищення якості підготовки лікарів з питань педіатрії виглядає шлях раціонального клінічного мислення. Саме в цей період виникають перші  асоціації і розпочинає формуватись розуміння зв’язку між конкретним клінічним проявом (симптомом) і групою пов’язаних між собою проявів (синдромом).

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб вперше організована в 1939 р. у зв’язку з відкриттям педіатричного факультету. Керував кафедрою доцент С. І. Сахаров (1931-1941 рр.). З 1945 по 1950 кафедра входить до складу кафедри дитячих хвороб лікувального факультету і керує нею проф. М. Б. Голомб. У 1951 -1952 рр. кафедра виділена як самостійна (зав. доцент І.Б.Баскіна). З 1959 р. завідуючою кафедрою стає  професор Т. О. Богомаз. З 1983 р. після реорганізації педіатричних кафедр – кафедра набуває назви «Дитячих хвороб №2», де викладається курс дитячих хвороб студентам педіатричного факультету (4, 5, 6 курси). За 32 роки завідування кафедрою проф. Т.О. Богомаз була одним із самих відомих педіатрів України - засновників сучасної вітчизняної педіатричної школи. Вона співавтор багатьох підручників та монографій з педіатрії, науковий керівник 18 дисертаційних робіт, присвячених  вивченню впливу екологічних факторів на імунітет та формування стану здоров’я дітей. З 1987 р. основними клінічними базами кафедри стають ДМКЛ №5 (вул. Фучика, 5) та ДМКЛ №2 (вул. Свердлова, 29).

За тематикою наукових досліджень кафедри можна виділити 3 періоди: довоєнні і перші післявоєнні роки - наукові дослідження були спрямовані на вивчення переважно інфекційної патологіі, важких і атипічних форм захворювання, розробку нових методів лікування, боротьбу з епідеміями. В 50-60 роках, в період розвитку спеціалізованої допомоги дітям, тематика наукових досліджень була багатоплановою, що забезпечило високий рівень роботи спеціалізованих служб. У 1977 - 1991 рр. під керівництвом проф. Т. О. Богомаз всі педіатричні кафедри працюють за єдиною науковою тематикою, що присвячена розробці питань патогенезу, клініки, лікування та профілактики бронхо-легеневих захворювань у дітей промислового регіону.

https://sites.google.com/a/dsma.dp.ua/418/home/kafedra/istoria-kafedri/111111111111.jpg?attredirects=0

Фото 1 . Колектив кафедри 1983 р.

       Зліва направо: Старший лаборант Охотнік І.А., асистент Дука К.Д., лаборант Піліпчатіна В.Т., асистент Корнієнко Є.В., лаборант Глоба Г.П., асистент Лагно Г.П., лаборант Світлана, старший лаборант Міхайлець С.Ф., асистент Дігтярьова С.М., асистент Новікова П.В., доцент Кулініч Д.Г., зав.кафедри професор Богомаз Т.О., доцент Сіліч Д.В., клінічний ординатор Вернік Г.Г.


З 1991 р. після захисту докторської дисертації завідувачем кафедри стає доцент К. Д. Дука, професором працює Т. О. Богомаз. Наукову роботу виконують аспірант кафедри Т.В. Ярошевська та клінічний ординатор С.І. Ільченко. З 1994 р. кафедру дитячих хвороб №2 було реорганізовано в кафедру пропедевтики дитячих хвороб для студентів 2 та 3 курсів усіх факультетів. З 1999 р. кафедра набуває назви пропедевтики дитячих хвороб з  курсом сестринської справи (бакалаврат – медична сестра з вищою освітою), додатково на кафедрі проходили навчання слухачі медичного коледжу (медична сестра). Викладання курсу медсестри-бакалавра проводилось асистентом І.Е.Шарун/

К. Д. Дука  – вихованка нашого ВУЗу, багато зробила для становлення педіатричної служби Дніпропетровська і області, її ім’я, як відомого педіатра, знають не тільки в Україні, але й за кордоном. Про це свідчать численні запрошення на конгреси до ЄРТ, Франції, Німеччини, інших країн.              Основним напрямком наукових досліджень професора К.Д.Дуки є дитяча алергологія, пульмонологія, імунологія та екопедіатрія. Катерина Дмитрівна протягом 22 років – голова Дніпропетровського відділення Асоціації педіатрів України, член Американської легеневої Асоціації, Світової Федерації Українських Лікарських Товариств та Асоціації педіатрів країн СНГ. Вона брала участь в роботі міжнародних конгресів із захворювань органів дихання, імунології, з’їздів та конгресів дитячих лікарів. Керівник міжнародних наукових проектів з клінічних випробовувань лікарських засобів, наукового колективу «Дитинство» (з 2004 року).

К. Д. Дука брала безпосередню участь у проведенні екологічного моніторингу в нашому місті та області. Вперше, кафедра пропедевтики дитячих хвороб спільно з  кафедрами біоорганічної хімії, гістології, загальної гігієни та екології. Вивчала питання ендоекології щодо стану здоров’я дітей та виявлення донозологічних проявів з боку різних систем дитячого організму (імунної, ендокринної, серцево-судинної, органів дихання) в залежності від накопичення у середовищах організму екотоксикантів. Такі розробки дозволили виявити найбільш чутливі контингенти дітей у вигляді так званого синдрому екологічної дезадаптації, розробити і впровадити ефективні  програми реабілітації.

Фото 2. Професор К. Д. Дука відкриває науково-практичну конференцію з актуальних питань педіатрії (2015 р.)

На початку 80-х років на кафедрі освоєні нові методики імуноло­гічних досліджень з вивченням гуморального і клітинного імунітету. На основі обробки одержаних даних розроблена концепція імунологічних "мобілей" за Р. В. Петровим відносно бронхолегеневоі патологіі у вигляді багаторівневоі ієрархічноі системи (кандидатські дисертаціі О.Є. Абатурова та А.Г. Вернік — 1988, 1989). Науковий напрямок, керованих К.Д.Дукою досліджень спрямований на вирішення проблем хронічних та рецидивуючих захворювань органів дихання у дітей в віковому аспекті. Колектив кафедри розробляє імунологічні, функціональні та адаптивні аспекти цієї проблеми. Під керівництвом професора К.Д. Дуки виконано та захищено 1 докторська та 12 кандидатських дисертацій.

З 2000 року, після закінчення докторантури і захисту докторської дисертації, на кафедрі працює проф. В.І. Чергінець, наукові роботи якого в більшій мірі теж присвячені питанням дитячої пульмонологій та алергології.

З 2005 року розпочато науково-дослідну робота за темою: «Визначення закономірностей формування рецидивуючих і хронічних захворювань органів дихання у дітей та підлітків на основі дослідження клініко-функціональних резервів адаптації органів і систем для розробки методів профілактики і реабілітації», в рамках якої виконується докторська дисертація С.І. Ільченко та кандидатські дисертації І.Е. Шаруна, Н.С. Башкірововї, Е.Є. Марченко, аспіранта В.О. Дитятковського, практичного лікаря Н.В. Науменко.

Фото 3. Фрагменти науково-дослідної роботи на кафедрі (проф. С.І. Ільченко, асистенти А.О.Єфанова, А.О.Фіалковська)

З 2012 року зав. кафедрою стає доктор медичних наук, професор С.І. Ільченко.  Сучасні наукові напрямки кафедри - це подальше вивчення умов та розробка профілактичних програм щодо розвитку хронічної бронхолегеневої патології у дітей та підлітків на тлі різних факторів ризику та коморбідних станів, зокрема аспіраційного синдрому, бронхолегеневої дисплазії, тютюнопаління. В науково-дослідних  роботах К.Д. Дуки та С.І. Ільченко вперше в Україні розглядаються питання трансформації бронхолегеневої дисплазії у дітей в  різні форми хронічних бронхітів та хронічну обструктивну хворобу легень, розробляються програми індивідуальної профілактики. Співробітники кафедри приймають активну  участь щодо вивчення впливу агресивного тютюнопаління підлітків на функцію їх легень та можливість формування ХОЗЛ в молодому віці при наявності генетичної схильності ( в рамках спільного проекту з Інститутом спадкової патології НАМН України м. Львів).

Ще одним напрямком діяльності кафедри є вивчення проблем ранньої діагностики, лікування та можливостей покращення якості життя дітей з муковісцидозом. Під керівництвом проф. С.І. Ільченко на клінічній базі оранізовано школу для батьків дітей хворих на муковісцидоз. Ведеться активна співпраця з іноземними фахівцями з питань  муковісцидозу (Великобританія, Польща, Угорщина, Росія, Грузія).

Одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри є популярізація, викладання та наукові дослідження щодо  ефективності грудного вигодовування немовлят, вивчення причин раннього штучного вигодовування та стану здоров’я дітей в залежності від типу вигодовування.  В 2015 році на клінічній базі кафедри під керівництвом проф. Ільченко С.І. згідно з наказом МОЗ України було створено школу для лікарів з актуальних питань педіатрії та дитячої нутріціології. За рік співробітниками кафедри (доц. Мишина Н.В., доц. Ярошевська Т.В., доц Коренюк О.С., ас. Крамаренко Н.М.) прочитано 20 лекцій та проведено 3 семінарських заняття для слухачів школи, підготовлено 30 лекторів, які продовжують навчати цим актуальним питанням вже своїх колег на робочих місцях в амбулаторіях.

Фото 4. Лекцію для лікарів читає доцент Н. В. Мишина

Метою викладання і вивчення дисципліни є формування та придбання студентами сучасних наукових поглядів і знань про анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, семіотики ураження органів і систем, раціональному вигодовуванні дітей раннього віку, методики дослідження здорової та хворої дитини, що є  необхідним для професійної підготовки і подальшої практичної діяльності лікаря.

Опанування студентами-медиками прийомами і засобами медичного догляду за хворою дитиною -  важливий елемент фахової підготовки лікаря, особливо педіатра та сімейного лікаря. Тому даному питанню приділяється особлива увага в організації учбового процесу. Співробітниками кафедри за підтримки навчально-учбової частини академії створені дві кімнати практичних навичок на кожній з клінічних баз, де проводяться практичні заняття зі студентами 2 та 3 курсів з виробничої практики «Догляд за хворими» і «Сестринська практика».  Кімнати практичних навичок оснащені сучасними медичними моделями – муляжами, за допомогою яких студенти можуть оволодіти навичками, які входять до професійних обовязків середнього і молодшого медичного персоналу. Окремі учбові тренажери використовуються під час проведення практичних занять з дисципліни «Пропедевтична педіатрія». Так учбова модель для аускультації дає можливість студентам вислуховувати патологічні серцеві шуми і зміни дихання при різних захворюваннях органів дихання та серцево-судинної системи.

Фото 5. Кімната практичних навичок (проф. В.І.Чергінець, доц. О.С.Коренюк, доц. Т.В.Ярошевська, ас. Н. М. Крамаренко)

Під час підготовки до практичних занять студенти можуть використовувати учбові посібники та методичну літературу, якими оснащені кімнати. Співробітниками кафедри розроблені та створені методичні вказівки з алгоритмами виконання навичок на трьох мовах, які дозволяють студентам самостійно вивчити та засвоїти крок за кроком техніку медичних маніпуляцій зі застосуванням фантомів і тренажерів. 


             За останні 20 років співробітниками кафедри пропедевтики дитячих хвороб були створені та видані наступні навчальні посібники та монографії:

1. Дитячі хвороби [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів / В. М. Сидельников, В. В. Бережний, … Т. О. Богомаз, К. Д. Дука [та ін.]. –               Київ: Здоров’я, 1999. – 734 с.

2. Основи пропедевтичної педіатрії [Текст] : навч. посіб. / К. Д. Дука, Т. Л. Васильєва, Н. В. Мишина [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2000. – 120 с.

3. Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів вищих мед. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Т. 4, кн. 2 / П. С. Мощич, … К. Д. Дука, С. М. Басманов [та ін.]. – Київ: Вища школа, 2001. – 438 с.

4. Практикум з пропедевтичної педіатрії [Текст] : навч. посіб. / під ред. К. Д. Дуки, В. Г. Майданника. – Київ, 2002. – 367 с.

5. Основні патологічні синдроми захворювань дитячого віку [Текст] : навч. посіб. для студ. 3-4 курсів мед. факультетів / К. Д. Дука, В. І. Чергінець, Т. В. Ярошевська [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – 119 с.

6. Пропедевтика педіатрії. Тестові та ситуаційні завдання [Текст] : навч. посіб. / під ред. К. Д. Дуки. – Дніпропетровськ, 2009. – 204 с.

7. Пропедевтична педіатрія [Текст] : підручник / В. Г. Майданник, К. Д. Дука           [та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 880 с.

8. Совеременные основы вскармливания детей раннего возраста [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. Дука [и др.]. – Днепропетровск, 2013. – 108 с.

9. Сучасні основи вигодовування дітей раннього віку [Текст] : навч. посіб. / К. Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровск, 2013. – 131 с.

10. Methods of examination of the child and semiotics of childhood diseases [Text] : introduction to pediatrics / S.Ilchenco, K. Duka, T.Yaroshevskaya, O.Korenyuk, N.Mishina, V.Cherginets. – Dnepropetrovsk, 2013. – 223 pp.

11. Manual for the third year students of international medical faculties  [Text] : modern basics of feeding of infants / K. Duka, S. Ilchenco, V.Cherginets, N.Mishina, T.Yaroshevskaya, , O.Korenyuk, A. Yefanova, N. Kramarenko. -  Dnepropetrovsk, 2015. – 120 pp.

12. Догляд за хворими та техніка медичних маніпуляцій в педіатрії [Текст] : навч. посіб. / С.І. Ільченко, К.Д. Дука, В.І. Чергінець, О.С. Коренюк, Н.В. Мишина, Т.В. Ярошевська, А.О. Єфанова, Н.М. Крамаренко, А.О. Фіалковська, Л.О. Жукова. – Дніпропетровськ, 2015. – 231 с.

 
Підсторінки (1): Новини